Hướng Dẫn Nâng Cao Phần 2

Yếu quyết để trở thành Đại Minh Chủ, thống lĩnh quần hùng.

Tàn hồn

Khi môn phái đạt cấp 19 chức năng Chân khí sẽ được mở. Chỉ những đệ tử nào cấp độ từ 50 trở lên mới có thể trang bị Chân khí.

Sau đây là 1 vài chân khí “khủng”: Những cách kiếm được tàn hồn:

 Thu thập đệ tử trong Chợ (Thập, Trăm, Vạn dặm tìm kiếm).

 Đánh Giang hồ.

 Hứa nguyện bảo điệp (chỉ Giáp cấp).

Có những cách sau để tăng điểm tiềm lực cho đệ tử: rèn luyện cho đệ tử lên cấp, sử dụng chính tàn hồn của đệ tử đó để Đột Phá

Cuối Cùng là Lục Vũ Pha Trà sẽ được mở khi môn phái đạt cấp độ 20.

 

 

Chân khí

 Môn phái đạt cấp 19 sẽ mở.

 Tác dụng: Tăng chỉ số sức mạnh của nhân vật (Công – Thủ - Bạo kích – Phản đòn)

 

Game Đại Minh Chủ